Zykon s.r.o. na účely kontaktovania, prípadne uzavretia a splnenia zmluvy a pre splnenie svojej právnej povinnosti získava od fyzickej osoby, ktorá je účastníkom tejto zmluvy, osobné údaje na spracovanie. Osobnými údajmi sa rozumie akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

My o Vás spracovávame osobné údaje, ktorými sú Vaše meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo, emailová adresa, prípadne číslo občianskeho a adresa miesta, kde máme splniť zmluvu, ak je odlišná od miesta vášho trvalého pobytu.

Vaše osobné údaje spracovávame na stanovené účely v súlade so zásadami spracovania, ako tieto vyplývajú z právnych predpisov o ochrane osobných údajov, najmä zásadami transparentnosti voči Vám ako subjektu osobných údajov a našej zodpovednosti ako správca Vašich osobných údajov.

Nikdy nezhromažďujeme ani nespracovávame Vaše citlivé údaje, ktorými sú napr. Osobné údaje o Vašom národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženskom a filozofickom presvedčení, trestnej činnosti, zdravotnom stave a sexuálnom živote.

Pri našej činnosti neposkytujeme Vaše osobné údaje iným osobám, s výnimkou osôb, ktoré pre nás tieto údaje na základe zmluvy a na účely splnenia zmluvy uzavretej s Vami alebo pre splnenie našej zákonnej povinnosti spracovávajú, ako sú účtovníci, daňoví poradcovia, advokáti, osoby, ktoré plnia zmluvu alebo jej časť naším menom, poskytovatelia serverové, webové alebo iné informačno technologické služby. Vaše osobné údaje neposkytujeme osobám z krajín mimo EÚ a EHP.

Vaše osobné údaje, či už sú uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme, sú uchovávané v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom a sú ďalej chránené aj prostredníctvom vhodných technických opatrení. Prístup a právo na spracovanie Vašich osobných údajov majú iba nami určené a poučene osoby zodpovedné za spracovanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu nevyhnutne nutnú k splneniu zmluvy a k uplatneniu nárokov z nej vyplývajúcich, najdlhšie však po dobu 10 rokov od splnenia zmluvy, ak nám z legislatívy nevyplýva povinnosť Vaše osobné údaje spracovávať po dobu dlhšiu. Ak nám na spracovanie Vašich osobných údajov nebude už svedčiť žiadny zákonný dôvod, Vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Máte právo prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame, najmä na informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch Vašich osobných údajov, právo od nás tieto údaje získať, právo na ich prenositeľnosť, právo namietať proti ich spracovaniu , právo na ich opravu, resp. doplnenie a právo na ich obmedzenie alebo vymazanie, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie. Všetka táto svoje práva môžete u nás uplatniť písomnou formou doporučeným listom, zaslaným na adresu nášho sídla alebo aj elektronicky na e-mailovú adresu info@bazenovesialenstvo.sk.

Na účely rokovania o uzavretí zmluvy, pre splnenie zmluvy a pre splnenie našej právnej povinnosti sme oprávnení Vaše osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu bez vášho súhlasu. K inému účelu spracovaniu Vašich osobných údajov môžete udeliť výslovný súhlas, ktorý máte právo kedykoľvek odvolať.