Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Zykon s.r.o. Nábrežná 36, 94002 Nové Zámky

1. Predmet plnenia a zmluvné strany:

1.1. Dodávateľ/Zhotoviteľ sa zaručuje dodať výrobok/dielo/tovar v stanovených podmienkach uvedených v zmluve o dielo alebo stanovených v týchto obchodných podmienkach alebo stanovených v cenovej ponuke
1.2. Odberateľ sa zaručuje prevziať výrobok/dielo/tovar v stanovených podmienkach uvedených v zmluve o dielo alebo stanovených v týchto obchodných podmienkach alebo stanovených v cenovej ponuke
1.3. Odberateľ zakúpením výrobku/diela/tovaru/služby potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptoval ich bez výhrady.

2. Miesto a doba plnenia a požiadavky na stavebnú pripravenosť

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy/objednávky/ponuky odberateľovi v lehote dojednanej v zmluve/objednávke/ponuke, pričom musia byť splnené všetky záväzky odberateľa voči Zhotoviteľovi.
2.2. Odberateľ prehlasuje, že bol oboznámený s vlastnosťami predmetu zmluvy/objednávky/ponuky a s požiadavkami na prevoz, zloženie a stavebné práce súvisiace s predmetom zmluvy/objednávky/ponuky.
2.3. Odberateľ sa zaväzuje na mieste plnenia pripraviť dostatočne veľký priestor pre bezproblémové umiestenie predmetu zmluvy/objednávky/ponuky vrátane všetkých súčastí špecifikovaných v kalkulácii/ponuke a technických listoch. Za takto pripravený priestor je odberateľ zodpovedný.
2.4. Dodávateľ zodpovedá za správnosť technických listov odovzdaných odberateľovi.
2.5. Pri zameraní a montáži musí byť vždy prítomný odberateľ. Objednávateľ akceptuje rozmery v cenovej ponuke a súhlasí s nimi.
2.6. Stavebné a prípravné práce nie sú súčasťou dodávky ak to nie je špecifikované inak. Tieto práce si vykoná objednávateľ sám podľa písomných pokynov ku stavbe bazénu alebo zastrešenia, ktoré obdržal. Tieto inštrukcie sú uvedené aj na webovej stránke www.BazenoveSialenstvo.sk
2.7. Zloženie bazénu z auta a uloženie do pripraveného výkopu, prípadne iné miesto, prebehne za prítomnosti montážneho pracovníka dodávateľa a zabezpečí si ho objednávateľ sám na vlastné náklady. Pokiaľ to situácia umožňuje, zhotoviteľ uprednostňuje usadenie bazénu žeriavom. Žeriav zabezpečuje a platí objednávateľ.
2.8. V prípade potreby je odberateľ povinný zaistiť potrebný počet osôb pre premiestnenie zastrešenia/bazénu na miesto plnenia. Minimálny počet osôb stanovuje zhotoviteľ. Pri menšom počte osôb zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť osadenie bazénu/zastrešenia nakoľko by mohlo ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb podieľajúcich sa na osadení.
2.9. Odberateľ je povinný dodávateľovi zaistiť bezbariérový prístup s predmetom zmluvy/objednávky/ponuky na miesto plnenia. Dodávateľ nezaisťuje dodávku predmetu zmluvy/objednávky/ponuky mimo pozemné komunikácie (po stavenisku, po poli, atď.). Objednávateľ je povinný podľa požiadaviek Dodávateľa zaistiť potrebný počet osôb alebo techniku pre umiestnenie predmetu zmluvy/objednávky/ponuky (bazénu, vírivky alebo zastrešenia) na miesto plnenia.
2.10. Všetky odchýlky od dojednaného predmetu zmluvy/objednávky/ponuky môžu byť vykonané zhotoviteľom iba ak boli odsúhlasené oboma zmluvnými stranami písomne alebo cez email. Ústne a telefonické dojednanie sa nepovažuje za dostatočné.

3. Podmienky prevedenia diela

3.1. Odberateľ je musí predať fotodokumentáciu: miesta plnenia (miesto montáže zastrešenia alebo usadenia bazénu), miesta technológie a drážky pre vedenie potrubia na email uvedený v zmluve/objednávke/ponuke v termíne do 3 dní od vyžiadania
3.2. Pokiaľ odberateľ nesplní svoje záväzky: úhrada záloh a potvrdenie stavebnej pripravenosti do termínu uvedené v zmluve/objednávke/ponuke/dohovore cez email vzniká Dodávateľovi nárok na odloženie termínu dodávky predmetu diela na koniec plánovacieho kalendára (nová dodacia lehota môže byť odložená až o 12 týždňov)
3.3. Odberateľ je povinný v dohodnutej lehote, upresnenej v zmluve/objednávke/ponuke/dohovore cez email predať Dodávateľovi miesto plnenia v stave umožňujúcom bezproblémové usadenie bazénu/zastrešenia a montáž všetkých dohodnutých súčastí.
3.4. Dodávateľ aj odberateľ sú oprávnený posunúť termín dodania o dobu brániacu v realizácii diela z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok (dážď, sneh, teplota nižšia ako + 10 °C) najneskôr 1 deň pred termínom dodania. Nový termín určí Dodávateľ.
3.5. V prípade, že zmluvné strany nenahlásia odklad podľa bodu 3.4 a napriek tomu odberateľ nezaistí zloženie bazénu/zastrešenia alebo nebude možné vykonať montáž z dôvodu nezodpovedajúcich dohodnutých podmienok alebo nepriaznivých klimatických podmienok, bude odberateľ požiadaný zhotoviteľom o uskladnení predmetu diela a jeho súčastí v mieste realizácie, aby tak minimalizoval svoje náklady za viac práce. Pokiaľ to nebude možné, nesie odberateľ všetky náklady spojené s opakovanou dodávkou či opakovanou montážou (bazénu, zastrešenia) podľa cenníku Dodávateľa, vrátane nákladov na uskladnenie.
3.6. Predmet zmluvy/objednávky/ponuky nezahŕňa (ak nie je dohodnuté inak) stavebné, prípravné a dokončovacie práce, tlakovú skúšku potrubia, montáž bazénového rebríka, montáž automatického vysávača, napustenie bazénu vodou, zaškolenie obsluhy, údržbu bazénu a bazénové technológie, elektroinštaláciu a jej sprevádzkovanie, sprevádzkovanie technológie a istenie elektrických zariadení.
3.7. Pokiaľ je súčasťou sprevádzkovanie bazénu a technológie (prebieha po napustení a obetónovaní bazénu a zapojení elektroinštalácie), bude vykonané do 14 dní po nahlásení dokončenia stavby, napustenia bazénu a elektroinštalácie na email uvedený v zmluve/objednávke/ponuke.
3.8. Odberateľ ručí za rovinatosť základovej dosky pre prelivový bazén, bazén s opaľovacou časťou, bazén s nekonečným okrajom v tolerancii ± 2mm po celej ploche. Doporučujeme meranie nivelačným prístrojom. Vo variante skimmerového bazénu je tolerancia 5mm. Odberateľ ručí za rovinatosť povrchu pre kotvenie koľajníc zastrešenia v tolerancii 5mm na celkovej dĺžke.
3.9. Ak odberateľ nedefinuje farbu tak štandardná farba bazéna je svetlo-modrá a farba zastrešenia je Elox.

4. Vlastnícke právo a nebezpečie škody

4.1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy/objednávky/ponuky nadobúda odberateľ až úplným zaplatením dohodnutej ceny. Odberateľ nesie nebezpečie škody na predmete zmluvy/objednávky/ponuky, akonáhle ho prevezme alebo akonáhle je mu umožnené s ním nakladať. Ak príde v neprítomnosti Dodávateľa na mieste plnenia v priebehu vykonávanie diela k poškodeniu alebo odcudzeniu predmetu zmluvy/objednávky/ponuky alebo jeho časti, odstráni Dodávateľ tieto škody po úhrade čiastky určenej Dodávateľom vo výške nákladov, ktoré pri náprave môžu vzniknúť.
4.2. Odberateľ (alebo oprávnená osoba s plnou mocou odberateľa) musí byť prítomná pri montáži predmetu zmluvy/objednávky/ponuky a po montáži musí podpísať protokol o odovzdaní diela (preberací protokol). Pokiaľ Odberateľ nebude prítomný, je Dodávateľ oprávnený odložiť termín dodania podľa bodu 3.2.
4.3. Odberateľ bol oboznámený s technickými vlastnosťami predmetu diela, požiadavkami na stavebnú prípravu a následné stavebné práce po dodaní bazénovej technológie (rozpery bazénu, obetónovanie bazénu a šachty, elektroinštalácie a iné)
4.4. Odberateľ zodpovedá za následky zlej stavebnej prípravy, ktoré môžu viesť k zhoršenej funkcií a vlastnostiam predmetu zmluvy/objednávky/ponuky. Prípadné vykonanie viac prác, ktoré nie sú súčasťou zmluvy/objednávky/ponuky a náklady zapríčinené nedodržaním technických parametrov stavebnej pripravenosti hradí odberateľ Dodávateľovi.

5. Odstúpenie od Zmluvy/Objednávky/Ponuky

5.1. Vzhľadom na to, že predmetom realizácie diela sa rozumejú bazény, alebo zastrešenia bazénov, alebo vírivé vane, ktoré sú zhotovované podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, resp. ide o predmet diela, ktorý je vyrobený na mieru, prípadne tovar, ktorý je určený osobitne pre jedného Kupujúceho. V dôsledku uvedeného nemá Objednávateľ/Kupujúci právo od zmluvy/objednávky/ponuky odstúpiť podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to ani v prípade Zmluvy uzavretej na diaľku.

6. Predmet reklamácie

6.1. Predmetom reklamácie nie sú škrabance a podobné vady materiálu v pohľadovej vzdialenosti menšej ako 1m
6.2. Predmetom reklamácie nie sú fľaky po skružovaní hliníkových nosníkov zastrešenia, jedná sa o technologický jav
6.3. Predmetom reklamácie nie sú biele ryhovania na dne bazénu, ktoré vznikajú počas presunu bazénu na miesto určenia
6.4. Dĺžka a šírka bazénu môže byť vyrobená s priestorovou, tvarovou a výrobnou toleranciou a presnosťou +/– 2 cm, oproti údajom uvedeným v zmluve. Hĺbka bazénu je vyrobená v tolerancií +/- 1cm.
6.5. Rozmery bazéna sú uvedené ako vonkajšie rozmery spodnej platne (dna bazéna), kde vnútorné rozmery kúpacej časti sú menšie do 5cm z každej strany
6.6. Predmetom reklamácie nie je vada, ktorá vznikne chybnou stavebnej prípravy, tlakom spodných alebo zrážkových vôd. Predmetom reklamácie nie je zvar dosiek, jedná sa o technologický jav.
6.7. Odberateľ sa zaväzuje pri zistení vád konzultovať reklamáciu s Dodávateľom prostredníctvom emailu alebo telefónu, pre zistenie skutočného stavu veci. Dodávateľ doporučuje odberateľovi, využiť prednostne vlastné dostupné možnosti k náprave údajnej reklamácie. Dodávateľ týmto chráni odberateľa pred vznikom nákladov súvisiacich so zbytočným výjazdom technika. V prípade, že sa na mieste preukáže neoprávnená reklamácia, hradí odberateľ všetky náklady súvisiace s výjazdom technika. Cenník prác a dopravy za servisné úkony je na vyžiadanie od dodávateľa.
6.8. Odberateľ sa zaväzuje pre nahlásenie reklamácie použiť email info@bazenovesialenstvo.sk

7. Stavebná predpríprava a osadenie bazéna

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny dodávateľa ohľadne stavebne predpripravenosti uvedené na stránke www.BazenoveSialenstvo.sk, telefonicky alebo emailom. V prípade odchýlky od požadovanej stavebnej predprípravy toto okamžite hlási dodávateľovi, a koordinuje sním ďalší postup. 7.2. Objednávateľ zabezpečí na prenos bazéna z prívesu dodávateľa do stavebne jamy dostatočný počet ľudí alebo adekvátnu techniku na presun bazéna. Počas presunu bazéna objednávateľ zodpovedá za vzniknuté škody na telese bazéna.
7.3. Objednávateľ zodpovedá za oboznámenie ľudí prevážajúcich bazén do stavebnej jamy o bezpečnosti práce počas prevozu.
7.4. Dodávateľ pred prevozom oboznámi všetkých zúčastnených o postupe a bezpečnosti prevozu bazéna.

8. Foto a video dokumentácia

8.1. Objednávateľ súhlasí s vyhotovením foto dokumentácie po osadení bazéna, zastrešenia alebo iného produktu a súhlasí s jej uverejnením na marketingové účely na webových stránkach a na Facebook-ovom profile dodávateľa.
8.2 Objednávateľ súhlasí s vykonaním propagačného videa za pomoci dronu, po ukončení prác spojených s výstavbou bazéna, zastrešenia a podobne. Toto video bude použité na marketingové účely dodávateľa.