Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Zykon s.r.o. Nábrežná 36, 94002 Nové Zámky

1. Predmet plnenia a zmluvné strany:

1.1. Dodávateľ sa zaručuje dodať výrobok/dielo/tovar v stanovených podmienkach uvedených v kúpnej zmluve alebo stanovených v cenovej ponuke alebo objednávke alebo stanovených v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú v súlade s Obchodným/Občianskym zákonníkom
1.2. Odberateľ sa zaručuje prevziať výrobok/dielo/tovar v stanovených podmienkach uvedených v kúpnej zmluve alebo stanovených v cenovej ponuke alebo objednávke alebo stanovených v týchto obchodných podmienkach
1.3. Odberateľ zakúpením výrobku/diela/tovaru/služby potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptoval ich bez výhrady.
1.4. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na cene uvedenej v zmluve/objednávke/ponuke. Dohodnutú cenu je možné meniť len písomným dodatkom. Výnimku tvoria položky, ktorých cena je v rozpočte diela stanovená kvalifikovaným odhadom. Tieto budú odberateľovi vyúčtované na základe skutočnej spotreby.
1.5. Pri objednaní bazéna, zastrešenia alebo iného tovaru alebo služby (napr. po podpise cenovej ponuky alebo akceptovania ponuky cez email) je potrebné zaplatiť 60% zálohu do 5 dní od vystavenia zálohovej faktúry. Doplatok 40% prevodom na účet minimálne 2 dni pred avizovanou montážou a zaslať potvrdenie o úhrade na email. V prípade neuhradenia doplatku do stanoveného dátumu, nebude predmet kúpy inštalovaný/osadený u objednávateľa/odberateľa. Doplatok do 5000 Eur je možné zaplatiť aj v hotovosti do rúk vodiča ale je potrebné o tejto skutočnosti informovať dodávateľa min do 2 dní pred avizovaným osadením/dodaním predmetu objednania inak nebude predmet objednania osadený/dodaný. Práce spojené s osadením/inštalovaním budú fakturované po ukončení prác. V prípade opakovaného vývozu bude účtovaná pokuta pozostávajúca z dopravy (0,5 Eur/km) plus položka Odborná montáž.
1.6. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie tovaru alebo služby ak objednávateľ ma voči dodávateľovi faktúry po splatnosti alebo iné finančné aj nefinančné záväzky.
1.7. Tovar, prácu a dopravu dodatočne objednanú objednávateľom nad dohodnutý rozsah uhradí objednávateľ
1.8. Podpísanú cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky na email alebo poštou na adresu dodávateľa. Objednávka je platná aj keď odberateľ nezašle podpísanú ponuku. Tento bod platí pre ponuky zaslané po 1.11.2020
1.9. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zaslanie cenovej ponuky ak objednávka objemom alebo charakterom prekračuje možnosti o včasné plnenie zmluvných povinnosti vyplývajúcich zo samotnej objednávky alebo v prípade, ak má pochybnosti o spôsobilosti druhej zmluvnej strany plniť svoje zmluvné záväzky

2.Miesto a doba plnenia a požiadavky na stavebnú pripravenosť

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy/objednávky/ponuky odberateľovi približne v lehote dojednanej v zmluve/objednávke/ponuke, pričom musia byť splnené všetky záväzky Odberateľa voči Dodávateľovi. Lehotu dodania Dodávateľ oznamuje Odberateľovi niekoľko dní pred vývozom po nahlásení splnenej stavebnej pripravenosti a nahlásení dňa zabetónovania betónovej platne. Dátum uvedený v ponuke alebo v objednávke je orientačný.
2.2. Odberateľ prehlasuje, že bol oboznámený s vlastnosťami predmetu zmluvy/objednávky/ponuky a s požiadavkami na prevoz, zloženie a stavebné práce súvisiace s predmetom zmluvy/objednávky/ponuky.
2.3. Odberateľ sa zaväzuje na mieste plnenia pripraviť dostatočne veľký priestor pre bezproblémové umiestenie predmetu zmluvy/objednávky/ponuky vrátane všetkých súčastí špecifikovaných v kalkulácii/ponuke a technických listoch alebo výkresov. Za takto pripravený priestor je odberateľ zodpovedný
2.4. Dodávateľ zodpovedá za správnosť technických listov a výkresov v prípade, že boli zaslané alebo odovzdané odberateľovi
2.5. Pri zameraní a montáži musí byť vždy prítomný odberateľ. Objednávateľ akceptuje rozmery v cenovej ponuke a súhlasí s nimi
2.6. Stavebné a prípravné práce nie sú súčasťou dodávky ak to nie je špecifikované inak. Tieto práce si vykoná objednávateľ sám podľa písomných pokynov ku stavbe bazénu alebo zastrešenia, ktoré obdržal alebo si ich naštudoval na webovej stránke www.BazenoveSialenstvo.sk/info
2.7. Zloženie bazénu z auta a uloženie do pripraveného výkopu, prípadne iné miesto, prebehne za prítomnosti montážneho pracovníka dodávateľa a zabezpečí si ho objednávateľ sám na vlastné náklady. Pokiaľ to situácia umožňuje, dodávateľ uprednostňuje usadenie bazénu žeriavom. Žeriav zabezpečuje a platí objednávateľ
2.8. V prípade potreby je odberateľ povinný zaistiť potrebný počet osôb pre premiestnenie zastrešenia/bazénu na miesto plnenia. Minimálny počet osôb stanovuje dodávateľ. Pri menšom počte osôb dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť osadenie bazénu/zastrešenia nakoľko by mohlo ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb podieľajúcich sa na osadení
2.9. Odberateľ je povinný dodávateľovi zaistiť bezbariérový prístup s predmetom zmluvy/objednávky/ponuky na miesto plnenia. Dodávateľ nezaisťuje dodávku predmetu zmluvy/objednávky/ponuky mimo pozemné komunikácie (po stavenisku, po poli, atď.). Objednávateľ je povinný podľa požiadaviek Dodávateľa zaistiť potrebný počet osôb alebo techniku pre umiestnenie predmetu zmluvy/objednávky/ponuky (bazénu, vírivky alebo zastrešenia) na miesto plnenia.
2.10. Všetky odchýlky od dojednaného predmetu zmluvy/objednávky/ponuky môžu byť vykonané dodávateľom iba ak boli odsúhlasené oboma zmluvnými stranami písomne alebo cez email. Ústne a telefonické dojednanie sa nepovažuje za dostatočné.
2.11. V prípade nesplnenia podmienok odberateľ okamžite hlási nepripravenosť zo svojej strany dodávateľovi s ktorým si prejdú ďalšie možnosti
2.12. Splnenie stavebnej pripravenosti je odberateľ povinný bezodkladne nahlásiť dodávateľovi
2.13. Odberateľ sa zaväzuje prejednať ohlásenie stavby, prípadne zabezpečiť vydanie stavebného povolenia na stavbu diela na miestnom príslušnom stavebnom úrade a riadiť sa jeho rozhodnutím. Pokiaľ tak neurobí, nesie odberateľ zodpovednosť za prípadné sankcie, ktoré by mohli byť voči dodávateľovi uplatňované orgánmi štátnej správy

3.Podmienky prevedenia diela

3.1. Odberateľ sa zaväzuje robiť fotodokumentáciu: miesta plnenia (miesto montáže zastrešenia alebo usadenia bazénu), miesta technológie a drážky pre vedenie potrubia a zaslať ich na email uvedený v zmluve/objednávke/ponuke v termíne do 3 dní od vyžiadania
3.2. Pokiaľ odberateľ nesplní svoje záväzky: úhrada záloh a potvrdenie stavebnej pripravenosti do 10 dní pred termínom uvedeným v zmluve/objednávke/ponuke/dohovore cez email vzniká Dodávateľovi nárok na odloženie termínu dodávky predmetu diela na koniec plánovacieho kalendára (nová dodacia lehota môže byť odložená až o 12 týždňov)
3.3. Odberateľ je povinný v dohodnutej lehote, upresnenej v zmluve/objednávke/ponuke/dohovore cez email predať Dodávateľovi miesto plnenia v stave umožňujúcom bezproblémové usadenie bazénu/zastrešenia a montáž všetkých dohodnutých súčastí.
3.4. Dodávateľ aj odberateľ sú oprávnený posunúť termín dodania o dobu brániacu v realizácii diela z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok (dážď, silný vietor, sneh, teplota nižšia ako + 10 °C, vysoké teploty nad 33 stupňov) najneskôr 1 deň pred termínom dodania a to aj za obdobie niekoľkých týždňov spätne. Nový termín určí Dodávateľ.
3.5. V prípade, že odberateľ nenahlási odklad podľa bodu 3.4 a napriek tomu nezaistí zloženie bazénu/zastrešenia alebo nebude možné vykonať montáž z dôvodu nezodpovedajúcich dohodnutých podmienok alebo nepriaznivých klimatických podmienok, bude odberateľ požiadaný dodávateľom o uskladnení predmetu diela a jeho súčastí v mieste realizácie, aby tak minimalizoval svoje náklady za viac práce. Pokiaľ to nebude možné, nesie odberateľ všetky náklady spojené s opakovanou dodávkou či opakovanou montážou (bazénu, zastrešenia) podľa osobitného cenníku Dodávateľa, vrátane nákladov na uskladnenie.
3.6. Predmet zmluvy/objednávky/ponuky nezahŕňa (ak nie je dohodnuté inak) stavebné, prípravné a dokončovacie práce, tlakovú skúšku potrubia, montáž bazénového rebríka, montáž automatického vysávača, montáž a zapojenie solárnej sprchy, napustenie bazénu vodou, zaškolenie obsluhy, údržbu bazénu a bazénové technológie, elektroinštaláciu a jej sprevádzkovanie, spustenie technológie, istenie elektrických zariadení a vypracovanie revíznej správy.
3.7. Pokiaľ je súčasťou sprevádzkovanie bazénu a technológie (prebieha po napustení, obetónovaní bazénu), bude vykonané do 14 dní po nahlásení dokončenia stavby, napustenia bazénu a po vypracovaní elektro revíznej správy s kladným posudkom. Pokiaľ nie je v deň montáže k dispozícií miesto na uloženie a zapojenie tepelného čerpadla, tak montáž bude vykonaná do 14 dní po nahlásení dokončenia plochy pre tepelné čerpadlo
3.8. Odberateľ ručí za rovinatosť základovej dosky pre prelivový bazén, bazén s ležadlovou časťou, pre bazén s nekonečným okrajom v tolerancii ± 3mm po celej ploche. Doporučujeme meranie nivelačným alebo laserovým prístrojom. Vo variante skimmerového bazénu je tolerancia 10mm. Odberateľ ručí za rovinatosť povrchu pre kotvenie koľajníc zastrešenia v tolerancii 10mm na celkovej dĺžke. V prípade, že sa v deň montáže počas merania zistí dodávateľom, že základová doska nie je v požadovanej tolerancií dodávateľ preruší práce spojené s osadením bazéna a vyzve odberateľa na okamžitú nápravu. Odberateľ nesie všetky náklady spojené s opakovanou dodávkou či opakovanou montážou (bazénu, zastrešenia) podľa osobitného cenníku Dodávateľa, vrátane nákladov na uskladnenie.
3.9. Ak odberateľ nedefinuje farbu tak farba bazéna je svetlo-modrá a farba zastrešenia je Elox (hliníková).
3.10. V prípade nedodržania inštrukcií na stavbu bazéna dodávateľ nedáva žiadnu záruku. Pri dodržaní inštrukcií sa záruka vzťahuje na teleso bazéna a komponenty (viď bod 10)
3.11. Montáž zastrešenia (montáž koľajníc) na extrémne tvrdé typy povrchov ako sú gresové povrchy a podobne je spoplatnená dodatočne sumou 100 eur.
3.12. Dodávateľ je oprávnený odovzdať objednávateľovi dokončené dielo aj pred týmto termínom. V takom prípade je objednávateľ povinný dielo od zhotoviteľa prevziať a doplatiť prípadný nedoplatok ceny diela

4.Vlastnícke právo a nebezpečie škody

4.1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy/objednávky/ponuky nadobúda odberateľ až úplným zaplatením dohodnutej ceny. Odberateľ nesie nebezpečie škody na predmete zmluvy/objednávky/ponuky, akonáhle ho prevezme alebo akonáhle je mu umožnené s ním nakladať. Ak príde v neprítomnosti Dodávateľa na mieste plnenia v priebehu vykonávania diela k poškodeniu alebo odcudzeniu predmetu zmluvy/objednávky/ponuky alebo jeho časti, odstráni Dodávateľ tieto škody po úhrade čiastky určenej Dodávateľom vo výške nákladov, ktoré pri náprave môžu vzniknúť.
4.2. V prípade, že odberateľ neuhradí dohodnutú sumu predmetu kúpy a k náprave nedôjde ani na základe písomnej výzvy dodávateľa, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou a pristúpiť k odobratiu predmetu kúpy na základe výhrady vlastníckeho práva. Odberateľ je povinný poskytnúť pri odoberaní predmetu kúpy predávajúcim náležitú súčinnosť. V prípade neposkytnutia súčinnosti je dodávateľ oprávnený vstúpiť do priestorov, kde sa predmet kúpy nachádza a vykonať všetky úkony nevyhnutné na odobratie predmetu kúpy. S takýmto postupom vyjadruje kupujúci súhlas.
4.3. Kúpna cena je zaplatená dňom, ku ktorému dodávateľ môže disponovať s peňažnými prostriedkami vo výške kúpnej ceny. Ak sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je povinný platiť predávajúcemu príslušné úroky z omeškania, vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ je zároveň povinný nahradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s ochranou jeho práv a vymáhaním jeho pohľadávok, najmä výdaje na právne zastupovanie, trovy súdneho konania a trovy exekúcie. Ak odberateľ nevznesie voči faktúre oprávnené námietky do 5 dní odo dňa jej vystavenia, považuje sa takáto faktúra za uznanú odberateľom v plnom rozsahu.
4.4. Odberateľ (alebo oprávnená osoba s plnou mocou odberateľa) musí byť prítomná pri montáži predmetu zmluvy/objednávky/ponuky a po montáži musí podpísať protokol o odovzdaní diela (preberací protokol). Pokiaľ Odberateľ nebude prítomný, je Dodávateľ oprávnený odložiť termín dodania.
4.5. Odberateľ bol oboznámený s technickými vlastnosťami predmetu diela, požiadavkami na stavebnú prípravu a následné stavebné práce po dodaní bazénovej technológie (rozpery bazénu, obetónovanie bazénu a šachty, elektroinštalácie a iné)
4.6. Odberateľ zodpovedá za následky zlej stavebnej prípravy, ktoré môžu viesť k zhoršenej funkcií a vlastnostiam predmetu zmluvy/objednávky/ponuky. Prípadné vykonanie viac prác, ktoré nie sú súčasťou zmluvy/objednávky/ponuky a náklady zapríčinené nedodržaním technických parametrov stavebnej pripravenosti hradí odberateľ dodávateľovi.
4.7. Odberateľ je povinný prevziať predmet zmluvy/ponuky/objednávky aj v prípade, že vykazuje také drobné odstrániteľné chyby a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela.
4.8. O odovzdaní a prevzatí bazénu/zastrešenia bude spísaný zápis Preberací protokol. V súvislosti s odovzdaním bazénu/zastrešenia bude odberateľ zaškolený k prevádzke odovzdaného diela. Prevádzkový manuál je dostupný na stránke www.BazenoveSialenstvo.sk/info
4.9. Prevzatím bazénu/zastrešenia odberateľ potvrdzuje, že dielo bolo zhotovené v súlade s touto zmluvou/ponukou/objednávkou vrátane príloh a dodatkov, a že je funkčné a schopné užívania.

5.Odstúpenie od Zmluvy/Objednávky/Ponuky

5.1. Vzhľadom na to, že predmetom diela sa rozumejú bazény, alebo zastrešenia bazénov, alebo vírivé vane, ktoré sú zhotovované podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, resp. ide o predmet diela, ktorý je vyrobený na mieru, prípadne tovar, ktorý je určený osobitne pre jedného Kupujúceho v dôsledku uvedeného nemá Odberateľ/Kupujúci právo od zmluvy/objednávky/ponuky odstúpiť podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo potvrdením podmienok v cenovej ponuke alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to ani v prípade Zmluvy uzavretej na diaľku.
5.2. Pri odstúpení odberateľa od tejto zmluvy z príčin na jeho strane pred začatím prác na diele (aj mimo miesta osadenia), účtuje dodávateľ odberateľovi storno poplatok v zmluvnej výške 10% z celkovej ceny, ktorý je odberateľ povinný uhradiť do 14 dní od dátumu jeho vyúčtovania.
5.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy/ponuky/objednávky bez sankcie v prípade, že odberateľ neuhradí zálohu vo výške 60% do 5 dní od dátumu vystavenia faktúry.
5.4. Ak je zmluva/ponuka/objednávka ukončená dohodou, alebo jednostranným odstúpením pred dokončením diela z dôvodov na strane odberateľa, vykoná dodávateľ k dátumu, kedy bola zmluva/ponuka/objednávka ukončená, inventarizáciu všetkých svojich nákladov spojených s prípravou a realizáciou, vrátane hodnoty použitých alebo už vyrobených komponentov potrebných k realizácii diela a tieto náklady vrátane storno poplatkov vyúčtuje odberateľovi. Ak nedôjde k dohode o tomto spôsobe vyrovnania, zmluvné strany sa dohodli, že strana majúca výhrady sa obráti na súdneho znalca so žiadosťou o spracovanie posudku. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku nesie strana, ktorá o jeho spracovanie požiadala.
5.5. Odstúpenie od zmluvy/ponuky/objednávky musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Za doručenú sa považuje aj neprevzatá pošta.
5.6. V prípade, že objednávateľ neposkytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela ani napriek písomnej výzve dodávateľa na jej poskytnutie v primerane stanovenej dodatočnej lehote, je dodávateľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť. V prípade, že dodávateľ od zmluvy o dielo odstúpi z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi celkovú cenu výrobkov resp. materiálov, ktoré boli pre objednávateľa na základe zmluvy o dielo vyrobené na mieru a všetku ostatnú škodu, ktorú mu tým spôsobil (napr. náklady už vykonaných montážnych prác, dopravné náklady, náklady od subdodávateľov a pod.)

6.Predmet reklamácie

6.1. Predmetom reklamácie nie sú škrabance a podobné vady materiálu v pohľadovej vzdialenosti menšej ako 1m
6.2. Predmetom reklamácie nie sú fľaky po skružovaní hliníkových nosníkov zastrešenia, jedná sa o technologický jav
6.3. Predmetom reklamácie nie sú biele ryhovania na dne bazénu, ktoré vznikajú počas presunu bazénu na miesto určenia. Predmetom reklamácie nie sú zvary jednotlivých platní alebo spojov, jedná sa o technologický jav.
6.4. Dĺžka a šírka bazénu môže byť vyrobená s priestorovou, tvarovou a výrobnou toleranciou a presnosťou +/– 3 cm, oproti údajom uvedeným v ponuke. Hĺbka bazénu je vyrobená v tolerancií +/- 1cm.
6.5. Rozmery bazéna sú uvedené ako vnútorné rozmery kúpacej časti (pri niektorých rozmeroch je tento údaj uvedený v zátvorke). Celkové vonkajšie rozmery sú väčšie cca +10-15cm na každú stranu, pri prelive cca + 25-30 cm (tento bod platí pre bazény objednané po 1.11.2020)
6.6. Predmetom reklamácie nie je vada, ktorá vznikne chybou stavebnej prípravy, tlakom spodných alebo zrážkových vôd.
6.7. Predmetom reklamácie nie je poškodenie čerpadla alebo iných komponentov zatopením alebo iným poškodením z mokrého alebo vlhkého prostredia. Odberateľ je povinný chrániť všetky komponenty a elektronické súčasti pred spodnou/dažďovou alebo inou vodou.
6.8. Odberateľ sa zaväzuje pri zistení vád konzultovať reklamáciu s dodávateľom prostredníctvom emailu alebo telefónu, pre zistenie skutočného stavu veci. Dodávateľ odporúča odberateľovi, využiť prednostne vlastné dostupné možnosti k náprave údajnej reklamácie. Dodávateľ týmto chráni odberateľa pred vznikom nákladov súvisiacich so zbytočným výjazdom technika. Cenník prác a dopravy za servisné úkony je na vyžiadanie od dodávateľa.
6.9. Odberateľ sa zaväzuje pre nahlásenie reklamácie použiť email info@bazenovesialenstvo.sk
6.10. Riziko prípadnej škody na zhotovovanom diele pred jeho odovzdaním nesie odberateľ, pretože dodávateľ zhotovuje dielo na pozemku odberateľa alebo na pozemku, ktorý odberateľ zaobstaral.  Ak používa alebo ak urobí odberateľ alebo tretie osoby zásah do predmetu diela pred jeho odovzdaním, nie je dodávateľ zodpovedný za takto vzniknuté škody, zodpovednosť nesie v plnej miere odberateľ.
6.11. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na predmete diela (bazéna/zastrešenia), a to aj pred jeho odovzdaním odberateľovi, v dôsledku zásahu odberateľa alebo tretej osoby alebo v súvislosti s takýmto zásahom. Zásahom odberateľa alebo tretej osoby do predmetu diela (bazéna/zastrešenia) pred jeho odovzdaním, stráca odberateľ práva vyplývajúce z predĺženej záruky poskytovanej dodávateľom. V tomto prípade je na predmet diela (bazéna/zastrešenia) poskytovaná zákonná záruka v súlade s platnými právnymi predpismi (viď bod 10)
6.12. Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za dielo (bazén/zastrešenie) pri zásahu tretích osôb, ktoré budú zabezpečovať presun diela z prívesu na pozemok za pomoci žeriavovej techniky a inej techniky alebo osôb tretích strán

7.Stavebná predpríprava a osadenie bazéna

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny dodávateľa ohľadne stavebne pred pripravenosti uvedené na stránke www.BazenoveSialenstvo.sk, telefonicky alebo emailom. V prípade odchýlky od požadovanej stavebnej predprípravy toto okamžite hlási dodávateľovi, a koordinuje sním ďalší postup.
7.2. Objednávateľ zabezpečí na prenos bazéna z prívesu dodávateľa do stavebne jamy dostatočný počet ľudí alebo adekvátnu techniku na presun bazéna. Počas presunu bazéna objednávateľ zodpovedá za vzniknuté škody na telese bazéna.
7.3. Objednávateľ zodpovedá za oboznámenie ľudí prevážajúcich bazén do stavebnej jamy o bezpečnosti práce počas prevozu.
7.4. Dodávateľ pred prevozom oboznámi všetkých zúčastnených o postupe a bezpečnosti prevozu bazéna.

8.Foto a video dokumentácia

8.1. Odberateľ súhlasí s vyhotovením foto dokumentácie po osadení bazéna, zastrešenia alebo iného produktu a súhlasí s jej uverejnením na marketingové účely na webových stránkach a na Facebook-ovom profile dodávateľa.
8.2 Odberateľ súhlasí s vykonaním propagačného videa za pomoci dronu, po ukončení prác spojených s výstavbou bazéna, zastrešenia a podobne. Toto video bude použité na marketingové účely dodávateľa

9.Vyššia moc

Dodávateľ neporuší zmluvu/ponuku/objednávku, alebo nebude inak zodpovedný v dôsledku akéhokoľvek omeškania, alebo iného neplnenia svojich záväzkov ak je omeškanie alebo iné neplnenie záväzkov spôsobené vyššou mocou alebo odberateľom, prípadne neposkytnutím súčinnosti zo strany odberateľa. Termíny plnenia záväzkov sa v takomto prípade predlžujú minimálne o dobu pôsobenia tejto vyššej moci alebo o dobu, počas ktorej bol odberateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti. Za vyššiu moc sú považujú udalosti, ktoré sú vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a platnou legislatívou

10.Záručné podmienky

10.1 Dodávateľ zodpovedá za skryté výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka, a to po dobu určenú príslušnými ustanoveniami odo dňa zakúpenia výrobku t.j. 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru iným než určeným spôsobom, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením, ktoré vznikne obvyklým užívaním, výrobok bol vystavený nadmernému zaťaženiu (v rozpore s predpismi alebo odporučením výrobcu), živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Garantované vlastnosti tovaru plne závisia na špecifikáciách uvádzaných priamo výrobcom. Na sondy PH a RX sa poskytuje záruka 6 mesiacov.
Ako záručný list slúži pre odberateľa doklad o zakúpení tovaru spolu s cenovou ponukou alebo dodacím listom obsahujúci názov dodávateľa, identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) , sídlo a informácie o zakúpenom tovare
10.2 Pri dodržaní stavebnej predprípravy, doložením foto dokumentácie počas stavby a dodržaním všetkých pokynov je možné poskytnúť predĺženú záruku 10 rokov na zvary bazéna. Táto záruka sa neposkytuje automaticky.
10.3 Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava, alebo na ktoré bol kupujúci pri predaji upozornený.
10.4 Odberateľ je povinný prekontrolovať technický stav výrobku a stav prevádzkových náplní pred každým použitím výrobku. V prípade elektrických spotrebičov je povinný použiť napájacie napätie, ktoré zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku elektrického spotrebiča (výrobku).
10.5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku, alebo jeho súčiastok. Bežným opotrebovaním výrobku alebo jeho dielov sa rozumie opotrebovanie predovšetkým:

  • súčastí klzných a valivých uložení (ložísk, puzdier a pod.);
  • tesniacich prvkov z gumy a ďalších materiálov;
  • membrán a pätiek bazénových vysávačov;
  • fólií a plachiet pre bazény;
  • pojazdových koliesok;
  • bazénových hadíc;
  • sónd na meranie PH- a Chóru
  • filtračných alebo iných náplní