Všeobecné podmienky súťaže

"vyhraj bazénový vysávač Dolphin E10" (ďalej len „súťaž“ )

Prevádzkovateľ súťaže:

Zykon, s.r.o.
so sídlom: Nábrežná 36, 94002 Nové Zámky,
web: www.BazenoveSialenstvo.sk
IČO: 47419008, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nové Zámky, oddiel sro, vložka č. 35155/N

(ďalej len „Prevádzkovateľ “)

Termín konania

15.11.2019 – 31.1.2020.

Definícia súťaže:

Táto súťaž je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže. Súťaž prebieha na webe organizátora www.BazenoveSialenstvo.sk a na facebookovej stránke https://www.facebook.com/bazenovesialenstvo/

Všetci súťažiaci sa svojou účasťou v súťaži zaväzujú k dodržiavaniu týchto pravidiel.

Účastníci súťaže:

Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu 15.11.2019 dovŕšili vek 18. rokov. Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je emailová adresa, meno a priezvisko uvedené pri zakúpení kompletného bazéna s príslušenstvom.

Pravidlá súťaže:

Účastník súťaže je zaradený do zlosovania o výhru v súťaži ak v čase konania súťaže zaplatí nevratnú zálohu na kúpu kompletného bazénu s príslušenstvom. Kompletný bazén s príslušenstvom obsahuje minimálne nasledovné položky z cenovej ponuky:

  • bazénové teleso - Classic, Modern, Relax, Kruh, Infinity
  • schody alebo rebrík
  • pieskovú filtráciau
  • skimmer, trysky
  • prepojovaciu sadu
  • elektroinštaláciu
  • odbornú montáž
  • dopravu

Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov súťaže prebehne najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po jej skončení. Oznámenie o výhre bude výhercom oznámené e-mailom na adresu, ktorú uvedú vo fakturačných údajoch pre zálohovú faktúru a tiež zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/bazenovesialenstvo/.V prípade, že sa nepodarí s výhercom do 10 dní od žrebovania skontaktovať, jeho výhra prepadá bez náhrady. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia z dostupných informácií a zdrojov. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov.

Výhrou v súťaži je:

Automatický robotický vysávač DOPLHIN E10 v hodnote 650 EUR

Daň z príjmu:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru.

Ochrana osobných údajov:

Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže meno a priezvisko a bydlisko – obec výhercu v súťaži. Každý účastník v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto propagačnou súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže a pre marketingové účely – zasielanie ponúk a informácií o produktoch a činnosti prevádzkovateľa súťaže. Súhlas s použitím osobných údajov pre marketingové účely je možné kedykoľvek po skončení súťaže zrušiť na info@bazenovesialenstvo.sk

Všeobecné ustanovenia:

Zykon, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom propagačnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.

 

V Nových Zámkoch, dňa 14.11. 2019